دپارتمان شرکت ها

این دفتر آمادگی دارد تا خدمات ویژه ای را در قالب ارائه مشاوره موردی و یا عضویت در طرح وکیل همراه به کلیه اشخاص حقوقی ارایه نمایداشخاص حقوقی می توانند با عضویت در طرح وکیل همراه شرکت و پرداخت ماهیانه حق مشاوره  از خدمات ذیل استفاده نمایند:
• تهیه و تنظیم قراردادهای مورد نیاز
• شرکت در مذاکرات قراردادی
• استاندارد سازی اسناد حقوقی
• تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات
• ثبت شرکت و موسسات حقوقی
• امور دعاوی و پیگیری وصول مطالبات
• دعاوی کارگر و کارفرمایی له یا علیه شرکت
• تنظیم قراردادکار
همچنین این امکان برای اشخاص حقوقی فراهم می شود تا با عضویت در این طرح از تخفیف ویژه در قبول دعاویی که علیه شرکت طرح می شوند یا شرکت قصد طرح آن را علیه اشخاص حقوقی یا حقیقی دارد ، استفاده نمایند.
در مشاوره موردی، ارایه خدمات حقوقی در قالب یک موضوع مشخص همانند ارایه مشاوره، تهیه بسته های حقوقی مورد نیاز شرکت‌ها و نیز انجام امور وکالتی تعریف می شود  .
این دفتر آمادگی دارد تا خدمات ویژه ای را در قالب عضویت در طرح وکیل همراه و یا ارائه مشاوره موردی به کلیه اشخاص حقوقی ارایه نماید.
کلید واژه ها:
شرکت ثبت شرکت قرارداد پیمانکاری صورتجلسه تغییرات مشاوره حقوقی وکالت وکیل قرارداد کار وکیل شرکت شرکت سهامی خاص شرکت سهامی عام شرکت با مسئولیت محدود